espanyol | gallec | euskera | català | portuguès | anglès

Benvingut a Riberdis

Riberdis, el Repositori IBERoamericà sobre DIScapacitat, recopila i difon la producció científica en format digital i d’accés lliure que es produeix en l’àmbit iberoamericà, en relació amb els temes afins a la discapacitat.

Riberdis està gestionat pel Centre Espanyol de Documentació sobre Discapacitat (CEDD), que depèn del Reial Patronat sobre Discapacitat. L’objectiu principal de Riberdis és contribuir a la millora de la difusió i de l’accés al coneixement mitjançant l’organització, la preservació i la difusió de continguts relatius a la discapacitat.

Els continguts del repositori s’agrupen en comunitats temàtiques i en subcomunitats geogràfiques. Aquestes subcomunitats, al seu torn, classifiquen els recursos en diferents col•leccions en funció de la tipologia: articles de revistes, informes, tesis doctorals, capítols de llibres, ponències i comunicacions, etc.

Riberdis està adscrit al moviment internacional Open Access Initiative, per això tots els documents que inclou són d’accés lliure. El repositori fa servir també el protocol d’interoperabilitat de l’Open Archives Initiative (OAI), fet que permet incrementar la visibilitat dels documents perquè s’ofereix conjuntament amb altres repositoris internacionals.

Comunitats de Riberdis

Cerca al Riberdis

Cerca al Riberdis

Añadido recientemente

  • Fundación ONCE; Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (Fundación ONCE, 2018)
    Esta guía pretende proporcionar información sobre los derechos y obligaciones del vecindario respecto a la accesibilidad con el objetivo de facilitar los trámites, resolver dudas y aportar soluciones a casos concretos. ...
  • Sánchez Miranda, María del Carmen; Bayona Juan, María del Pilar (2019)
    La presente revisión pretende realizar un acercamiento a la realidad en la que se encuentran las personas que sufren alguna discapacidad intelectual y que están privadas de libertad en los centros penitenciarios españoles. ...
  • Larraz Istúriz, Cristina; Regatos Soriano, Rosa; Rodríguez Mahou, Carlos; Sebastián Herránz, Margarita; García Moreno, Dimas (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas-CEAPAT, 2018)
    Los objetivos globales de este proyecto fueron, por una parte afianzar el uso de pictogramas en la señalización y por otra impulsar la metodología de creación de nuevos pictogramas de señalización definida en el documento: ...

Todos los documentos en Riberdis están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.