espanyol | gallec | euskera | català | portuguès | anglès

Benvingut a Riberdis

Riberdis, el Repositori IBERoamericà sobre DIScapacitat, recopila i difon la producció científica en format digital i d’accés lliure que es produeix en l’àmbit iberoamericà, en relació amb els temes afins a la discapacitat.

Riberdis està gestionat pel Centre Espanyol de Documentació sobre Discapacitat (CEDD), que depèn del Reial Patronat sobre Discapacitat. L’objectiu principal de Riberdis és contribuir a la millora de la difusió i de l’accés al coneixement mitjançant l’organització, la preservació i la difusió de continguts relatius a la discapacitat.

Els continguts del repositori s’agrupen en comunitats temàtiques i en subcomunitats geogràfiques. Aquestes subcomunitats, al seu torn, classifiquen els recursos en diferents col•leccions en funció de la tipologia: articles de revistes, informes, tesis doctorals, capítols de llibres, ponències i comunicacions, etc.

Riberdis està adscrit al moviment internacional Open Access Initiative, per això tots els documents que inclou són d’accés lliure. El repositori fa servir també el protocol d’interoperabilitat de l’Open Archives Initiative (OAI), fet que permet incrementar la visibilitat dels documents perquè s’ofereix conjuntament amb altres repositoris internacionals.

Comunitats de Riberdis

Cerca al Riberdis

Cerca al Riberdis

Añadido recientemente

  • Revista Española de Discapacidad (Centro Español de Documentación sobre DiscapacidadFundación Eguía Careaga – SIIS Centro de Documentación y EstudiosReal Patronato sobre Discapacidad, 2017)
    La Revista Española de Discapacidad (REDIS), editada y coordinada por el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) y promovida por el Real Patronato sobre Discapacidad y la Dirección General de Políticas ...
  • Revista Española de Discapacidad (Centro Español de Documentación sobre DiscapacidadFundación Eguía Careaga – SIIS Centro de Documentación y EstudiosReal Patronato sobre Discapacidad, 2016)
    La Revista Española de Discapacidad (REDIS), editada y coordinada por el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) y promovida por el Real Patronato sobre Discapacidad y la Dirección General de Políticas ...
  • Revista Española de Discapacidad (Centro Español de Documentación sobre DiscapacidadFundación Eguía Careaga – SIIS Centro de Documentación y EstudiosReal Patronato sobre Discapacidad, 2018)
    La Revista Española de Discapacidad (REDIS), editada y coordinada por el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) y promovida por el Real Patronato sobre Discapacidad y la Dirección General de Políticas ...

Todos los documentos en Riberdis están protegidos por derechos de autor, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.